Tác giả :

Ngày 14/7/2017 sinh viên nộp hai (2) báo cáo bìa mềm có chữ ký của GVHD tại Trưởng ngành, sau đó chuyển một (1) báo cáo cho GV phản biện.

Từ 14/7 đến 21/7/2017, đọc và phản biện của GVPB. GV tự thống nhất kế hoạch phản biện với sinh viên.
Ngày 24/7/2017, SV bảo vệ đồ án, thời gian và danh sách hội đồng xem tại đây

Ngày 28/7/2017, SV triển lãm sản phẩm đồ án tốt nghiệp
Trước ngày 29/7/2017, sinh viên nộp báo cáo chính thức sau khi đã chỉnh sửa theo góp ý của hội đồng bảo vệ cho Trưởng ngành.

Các tài liệu nộp gồm:
+ 1 Báo cáo đóng bìa cứng, mạ chữ vàng, có chữ ký của GVHD
+ Dĩa CD chép những nội dung liên quan đến đồ án như:
            - Toàn văn báo cáo (PDF),
            - File trình chiếu (PPT),
            - Các tài liệu tham khảo,
            - Mã nguồn sản phẩm, các File script (nếu có),
            - Các công cụ, phần mềm hỗ trợ trong thực hiện đồ án.

Lưu ý:

Chỉ sau khi nộp báo cáo chính thức, có chữ ký của GVHD, điểm tốt nghiệp của SV mới được công nhận và nhập vào cơ sở dữ liệu của PĐT. Những trường hợp không nộp hoặc nộp trễ hạn đều không được công nhận

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 

Copyright © 2017, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: fhq@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt