Tác giả :
 
 Đăng ký môn học như thế nào?
   
 • SV không nợ học phí các học kỳ trước đó (SV không bị khóa tên)
 • Vào trang online.hcmute.edu.vn. Mỗi SV có một Thời khóa biểu dự kiến (SV có thể đăng ký thêm môn học; chuyển nhóm; đổi nhóm; hủy môn học đối với các môn LT) -> lưu Thời khóa biểu để đi học và khiếu nại sau này.
 
 Bị mất Thời khóa biểu, chưa đăng ký môn học, giải quyết như thế nào?
   
Nếu hết thời gian đăng ký
 • SV bị mất TKB do lỗi phần mềm -> Khoa sẽ đăng ký lại cho SV.
 • SV bị mất TKB không có lý do:

        + Trình TKB cũ -> Khoa sẽ đăng ký  

        + Không có TKB -> Khoa sẽ xem xét và giải quyết.

 
 Muốn mở lớp học lại phải làm sao?
   
 • Làm đơn xin mở lớp, kèm danh sách SV (tối thiểu 20 sv đối với hệ tiếng việt và 15 sv đối với hệ tiếng anh) -> trình Trưởng ngành cử Giảng viên & Trưởng/Phó Khoa phê duyệt.
 • Văn phòng mở lớp -> xếp TKB
 • Nhận lại đơn xin điểm I theo giấy hẹn của Phòng Đào tạo.
 
 Làm thế nào để rút môn học không phải đóng học phí? • Trong thời gian đăng ký môn học và thời gian điều chỉnh môn học, SV tự lên mạng rút MH. Trường hợp, các môn học đã khóa sĩ số không cho rút -> Khoa sẽ xem xét và giải quyết.

  Rút môn học để không bị điểm kém có được không?


  • Làm đơn xin rút môn học có đóng học phí -> nộp Phòng Đào tạo (thời gian: xem Thông báo tại Phòng ĐT)
  • SV nhận lại đơn đã được phê duyệt tại P.ĐT

  Đăng ký học lại các môn?   Có 3 cách:

  •  Đăng ký học với các lớp Khóa sau (cùng mã môn học; cùng số tín chỉ).
  •  Đăng ký học với các lớp học lại – Khoa mở ở Học kỳ hè.
  •  Đăng ký học với Lớp Đại trà (nếu được phê duyệt)

  Làm sao để trả nợ các môn không còn mở lớp?


  • Đăng ký học theo văn bản cho phép Thay thế môn học của Khoa và P.ĐT (tại Khoa quản ngành hoặc trên Web Trường)
  • Nếu môn học chưa có văn bản cho phép thay thế và SV chưa đăng ký môn học Thay thế:

         + Làm đơn xin học Môn thay thế -> trình trưởng ngành/Khoa quản ngành phê duyệt -> nộp Phòng Đào tạo.

         + Trình đơn đã được phê duyệt -> Khoa sẽ đăng ký

  • Nếu SV đã đăng ký môn học khác cùng tên môn học; khác số tín chỉ :

          + Làm đơn xin thay thế -> trình Trưởng ngành/Khoa quản ngành phê duyệt -> nộp Phòng Đào tạo.


  Tại sao SV Lớp CLC không được đăng ký học lại với lớp đại trà?  Theo qui định của Nhà trường:

  • Học phí học lại của SV lớp CLC khác lớp Đại trà
  • Học lại với lớp Đại trà sẽ không đảm bảo về cơ sở vật chất (không đầy đủ trang thiết bị; sĩ số đông…)
  • Chỉ ưu tiên cho SV năm cuối; SV ở học kỳ kéo dài

  Các trường hợp khác, làm đơn trình Phòng ĐT xem xét và giải quyết.


  Khi nào em thuộc diện bị thôi học?


  • Xem Điều 16. Bị buộc thôi học (trang 23 – sổ tay sinh viên mới, trang 21 – sổ tay sinh viên cũ)
  Góp ý
  Họ và tên: *  
  Email: *  
  Tiêu đề: *  
  Mã xác nhận:
   
   
  RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
  RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
     
  Toolbar's wrapper  
  Content area wrapper
  RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
  It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
  Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
   
   
  RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
     
   *
  Document

  Truy cập tháng:20,031

  Tổng truy cập:65,961

   

  Copyright © 2019, HCMC University of Technology and Education

  Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

  Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

  E-mail: kdtclc@hcmute.edu.vn
  Facebook: www.facebook.com/clcspkt